DENTTI - HAMMASHOITO­ASEMASI MIKONKADULLA

English pages: dentti.fi/en Svenska webbplats: dentti.fi/sv HUOM ! Katuremontin ajan käynti vastaanotolle talon sisäpihan kautta Kaisaniemenkadun puolelta: Kaisaniemenk. 1 A Dentti on yksityinen hammas­hoito­asema Mikon­kadulla. Tarjoamme henkilö­kohtaista, laadukasta hammas­hoitoa viihtyisissä tiloissa. Hyvä suun terveys ja hoidetut hampaat luovat pohjan hyvälle yleis­terveydelle. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten me voimme auttaa, kun oma koti­hoitosi ei riitä. Hampaillasi on väliä!

Palvelumme

Saat meil­tä pe­rus­ham­mas­hoi­don li­säk­si ki­rur­gi­sen ja pro­teet­ti­sen hoi­don se­kä suu­hy­gie­nis­tin pal­ve­lut.

Myös di­gi­taa­li­set, ko­ko suun alueen rönt­gen­tut­ki­muk­set jär­jes­ty­vät no­peas­ti.

Kei­no­juu­ri­hoi­doil­la voim­me kor­va­ta puut­tu­via ham­pai­ta tai pa­ran­taa pro­tee­sien py­sy­vyyt­tä.

Vas­taa­no­tol­lam­me on Ce­rec-lait­teis­to, jol­la voi­daan val­mis­taa kes­tä­vät ke­raa­mi­set täyt­teet kor­vaa­maan van­ho­ja ku­lu­nei­ta tai loh­keil­lei­ta paik­ko­ja.

Crazy Fast

Performance is not just an afterthought, we baked it in from the start!

Easy to build

Simple text files means Grav is trivial to install, and easy to maintain

Awesome Technology

Grav employs best-in-class technologies such as Twig, Markdown & Yaml

Super Flexible

From the ground up, with many plugin hooks, Grav is extremely extensible

Abundant Plugins

A vibrant developer community means 200+ plugins available to download

Free / Open Source

Grav is an open source project, so you can spend your money on other stuff

Henkilökunta

Dentissä Sinua hoitavat hammas­lääkärit Anne Hako­mäki, Juha Hoskari ja Gitte Parmanen, iensairauksien erikoishammaslääkäri Nele Fogelholm, suuhygienistit Leena Laurén ja Päivi Pribilla sekä hammashoitajat Minna Jäntti ja Satu Paanasalo.

Hinnasto

Tässä ovat yleishammaslääkäriemme hinnat tavallisimmille hoitotoimenpiteille. Alla olevasta linkistä voit ladata hinnaston myös PDF-muodossa. Emme peri erillisiä toimisto-, käynti- tai palvelumaksuja. Maksutapana vastaanotollamme käyvät pankki- ja luottokortit sekä käteinen. Lataa hinnasto PDF-muodossa TÄSTÄ.

Toimen­pide Hinta Kela-korvaus Oma­vastuu­osuus

Ajanvaraus

Net­tia­jan­va­rauk­sen voit teh­dä it­se hel­pos­ti TÄSTÄ LINKISTÄ. Voit myös jät­tää meil­le yh­tey­de­not­to­pyyn­nön yh­teys­tie­dot-si­vul­la ole­val­la lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seem­me hoi­to@dent­ti.fi. Ennen hoitoon tuloasi voit täyttää ESITIETOLOMAKKEEN tästä linkistä.

Pu­he­lin­nu­me­rom­me on 045 353 3498. Jos em­me eh­di vas­taa­maan, niin soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin. Kun va­raat ai­kaa suu­hy­gie­nis­til­le, niin huo­mioit­han, et­tä Ke­la-kor­vauk­sen saa­dak­se­si si­nul­la tu­lee ol­la voi­mas­sa ole­va (al­le 2v. van­ha) ham­mas­lää­kä­rin lä­he­te suu­hy­gie­nis­tin hoi­toon. Lä­het­teen saat vuo­si­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä ham­mas­lää­kä­ril­tä­si. Jos si­nul­la on jo­tain ky­syt­tä­vää ajan­va­rauk­seen tai lä­het­tee­seen liit­tyen, voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si yh­teys­tie­dot-si­vul­la ole­val­la lo­mak­keel­la. Ajan pe­ru­mi­nen tu­lee teh­dä vii­meis­tään hoi­toa edel­tä­vä­nä ar­ki­päi­vä­nä ja 24 tun­tia en­nen va­rat­tua ai­kaa. Pe­ruu­tuk­sen voit teh­dä säh­kö­pos­tit­se hoi­to@dent­ti.fi, soit­ta­mal­la tai lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin nu­me­roon 045 353 3498. Pe­ruut­ta­mat­to­mis­ta tai myö­häs­sä pe­ru­tuis­ta ajois­ta las­ku­tam­me ku­lui­na 45 eur / va­rat­tu 30 minuutin hoi­toai­ka.

© OpenStreetMap contributors