HAMMASHOITO­ASEMASI MIKONKADULLA

Dentti on yksityinen hammas­hoito­asema Mikon­kadulla. Tarjoamme henkilö­kohtaista, laadukasta hammas­hoitoa viihtyisissä tiloissa. Hyvä suun terveys ja hoidetut hampaat luovat pohjan hyvälle yleis­terveydelle. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten me voimme auttaa, kun oma koti­hoitosi ei riitä. Hampaillasi on väliä!

Koronaepidemian vuoksi kiinnitäm­me erityistä huomiota hoitosi turvallisuuteen. Peruthan hammas­hoitoaikasi, mikäli sinulla on vähäisiä­kään flunssan oireita tai jos epäilet tai tiedät altistuneesi korona­virukselle. Käytäthän maskia odotus­tiloissamme. Pidetään yhdessä huolta toisistamme! Kiitos!****

Lähihammashoitoa Mikonkadulla.

Hampaillasi on väliä.

Kauniit, kestävät ja helposti puhtaana pidettävät Cerec-täytteet.

Palvelumme

Saat meil­tä pe­rus­ham­mas­hoi­don li­säk­si ki­rur­gi­sen ja pro­teet­ti­sen hoi­don se­kä suu­hy­gie­nis­tin pal­ve­lut. Myös di­gi­taa­li­set, ko­ko suun alueen rönt­gen­tut­ki­muk­set jär­jes­ty­vät no­peas­ti.

Kei­no­juu­ri­hoi­doil­la voim­me kor­va­ta puut­tu­via ham­pai­ta tai pa­ran­taa pro­tee­sien py­sy­vyyt­tä.

Vas­taa­no­tol­lam­me on Ce­rec-lait­teis­to, jol­la voi­daan val­mis­taa kes­tä­vät ke­raa­mi­set täyt­teet kor­vaa­maan van­ho­ja ku­lu­nei­ta tai loh­keil­lei­ta paik­ko­ja.

Suun sai­rauk­sien tor­jun­nas­sa tär­kein­tä on nii­den en­nal­taeh­käi­sy. Riit­tä­vä ko­ti­hoi­to on täs­sä mer­kit­tä­vää, mut­ta pal­jon voi­daan teh­dä myös vas­taa­no­tol­la.

Sään­nöl­li­set tar­kas­tuk­set ja tar­vit­taes­sa rönt­gen­tut­ki­muk­set aut­ta­vat huo­maa­maan reiät ja ham­mas­ki­ven ajois­sa, jol­loin hoi­don tar­ve py­syy pie­ne­nä.

Fluo­ri­kä­sit­te­lyil­lä voi­daan vah­vis­taa kiil­let­tä ja eh­käis­tä rei­kiin­ty­mis­tä. Ham­mas­pin­to­jen sään­nöl­li­sel­lä puh­dis­tuk­sel­la pi­de­tään ike­net ter­vei­nä.

Den­tis­sä eh­käi­se­vää ham­mas­hoi­toa te­ke­vät yh­teis­työs­sä oma ham­mas­lää­kä­ri­si ja suu­hy­gie­nis­ti­si.

Suun ja ham­pai­den ter­vey­del­le päi­vit­täi­nen ko­ti­hoi­to on tär­kein­tä hoi­toa. Har­jaus fluo­ri­tah­nan kans­sa aa­muin il­loin on ko­ti­hoi­don pe­rus­ta. Har­jan tu­li­si ol­la peh­meä ja lii­kaa voi­maa har­ja­tes­sa on syy­tä vält­tää. Eri­tyi­ses­ti ham­pai­den kau­la-alueet ja ien­ra­jat voi­vat ko­val­la har­jal­la tai liian voi­mak­kaal­la har­jaus­tek­nii­kal­la ku­lua ja va­hin­goit­tua.

Har­jal­la ham­pai­den vä­lit ei­vät yleen­sä puh­dis­tu riit­tä­vän te­hok­kaas­ti. Ham­mas­lan­ka, -ti­kut tai ham­mas­vä­li­har­ja ovat hy­viä apu­vä­li­nei­tä har­jan li­säk­si. Si­nul­le so­pi­vien ko­ti­hoi­to­vä­li­nei­den va­lin­nas­sa saat apua suu­hy­gie­nis­til­tä.

Ham­pai­ta ei ole hy­vä har­ja­ta he­ti syön­nin jäl­keen. Ruoan tai vä­li­pa­lan pääl­le on pa­ras huuh­del­la suu ve­del­lä ja ot­taa xy­li­to­li-imes­ke­ly­tab­let­ti. Rei­kiin­ty­mi­salt­tii­den ham­pai­den vah­vis­ta­mi­seen voit käyt­tää imes­kel­tä­viä fluo­ri­tab­let­te­ja. Rei­kiin­ty­mis­tä voit vä­hen­tää myös ra­joit­ta­mal­la päi­vit­täi­set ruo­kai­lu- ja vä­li­pa­la-ajat sään­nöl­li­sik­si - näin hap­po­hyök­käyk­siä ei tu­le liian usein.

Kun huo­leh­dit it­se ham­pais­ta­si, jää mei­dän työm­me osuus var­sin pie­nek­si. Täl­löin sään­nöl­li­ses­ti teh­ty tar­kas­tus ja puh­dis­tus yleen­sä riit­tää.

Suu­hy­gie­nis­ti on suun ja ham­pai­den ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­seen kou­lu­tuk­sen saa­nut am­mat­ti­lai­nen. Suu­hy­gie­nis­ti te­kee mo­ni­puo­li­sia en­nal­taeh­käi­se­viä ja suun ter­veyt­tä yl­lä­pi­tä­viä hoi­to­ja:

  • Hampaiden puhdistus ja hammaskiven poisto
  • Kotihoidon opetus ja hoitovälineiden valinta
  • Ravintoneuvonta
  • Fluoraukset ja mm. hampaiden vihlonnan hoito
  • Röntgentutkimukset
  • Keinojuurihampaiden puhdistus ja hoito
  • Hampaiden valkaisut ja jäljennösten otto
  • Hammaskorujen kiinnitys

Ke­la kor­vaa osaa suu­hy­gie­nis­tin te­ke­mis­tä hoi­dois­ta, mm. ham­mas­ki­ven pois­toa ja eh­käi­se­vää hoi­toa.

Kun va­raat ai­kaa suu­hy­gie­nis­til­le, niin huo­mioit­han, et­tä Ke­la-kor­vauk­sen saa­dak­se­si si­nul­la tu­lee ol­la voi­mas­sa ole­va (al­le 2v. van­ha) ham­mas­lää­kä­rin lä­he­te suu­hy­gie­nis­tin hoi­toon.

Lä­het­teen saat vuo­si­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä ham­mas­lää­kä­ril­tä­si.

Hy­väs­tä ko­ti­hoi­dos­ta huo­li­mat­ta ham­paat saat­ta­vat vär­jään­tyä. Mm. kah­vi, tee, pu­na­vii­ni ja tu­pak­ka ai­heut­ta­vat hel­pos­ti paik­ko­jen ja ham­pai­den tum­mu­mis­ta.

Vär­jään­ty­nei­den ham­pai­den puh­dis­tuk­seen on mo­nia mah­dol­li­suuk­sia. Ham­mas­ki­ven ja pla­kin pois­to ja ham­pai­den pas­ta­puh­dis­tus voi­vat jo yk­sin­kin vaa­len­taa ham­pai­ta. Te­hok­kaam­pi soo­da­puh­dis­tus aut­taa sit­keäm­piin vär­jäy­miin.

Van­ho­jen vär­jään­ty­nei­den täyt­tei­den uu­si­mi­nen on help­poa ny­kyi­sil­lä ham­paan­vä­ri­sil­lä paik­ka-ai­neil­la. Tum­men­tu­nut tai ku­lu­nut ham­mask­ruu­nu voi­daan pääl­lys­tää pos­lii­ni­kuo­rel­la.

Jos ha­lu­taan ko­ko ham­mas­ri­vil­le vaa­leam­pi sä­vy, voi­daan ham­paat val­kais­ta. Val­kai­sun voi en­sin teh­dä vas­taa­no­tol­la, jon­ka jäl­keen se on help­po it­se uu­sia ko­to­na ham­pai­den mal­lien mu­kaan teh­dyil­lä hen­ki­lö­koh­tai­sil­la val­kai­su­muo­teil­la. Myös yk­sit­täi­nen vär­jään­ty­nyt ham­mas voi­daan val­kais­ta.

Tar­kas­tuk­ses­sa tut­kim­me suun li­ma­kal­vot, pu­ren­nan toi­mi­vuu­den, ike­nien kun­non ja tie­ten­kin it­se ham­paat. Jos hoi­don tar­vet­ta löy­tyy, teem­me hoi­to­suun­ni­tel­man ja kes­kus­te­lem­me sen to­teut­ta­mi­ses­ta.

Mää­rit­te­lem­me myös hen­ki­lö­koh­tai­sen tar­kas­tus­vä­li­si, jo­ka voi ol­la puo­li vuot­ta, vuo­si tai vaik­ka kak­si­kin vuot­ta.

Jat­kos­sa voim­me kut­sua Si­nut vas­taa­no­tol­le so­pi­muk­sen mu­kaan säh­kö­pos­til­la, teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se.

Röntgenkuvaukset tarkastuksen tukena

Jot­ta riit­tä­vää tie­toa tar­kas­tuk­sen avuk­si saa­daan on ham­paat jos­kus hy­vä tut­kia myös rönt­gen­ku­vil­la.

Ta­va­no­mais­ten rönt­gen­tut­ki­mus­ten li­säk­si saat meil­tä myös laa­jem­mat, ko­ko leuan rönt­gen­ku­vat, ra­dio­lo­gian eri­kois­ham­mas­lää­kä­rin lau­su­mi­na.

Ku­vis­ta näh­dään laa­jem­min pait­si ham­pai­den, niin myös leu­ka­lui­den ja leu­ka­ni­vel­ten ra­ken­teet ja voi­daan sel­vit­tää esim. oi­rei­le­vien vii­sau­den­ham­pai­den si­jain­tia tai mah­dol­li­sia oi­reet­to­mia tu­leh­duk­sia leu­ko­jen tai ham­pai­den juur­ten alueil­la.

Rei­kiin­ty­neen, ku­lu­neen tai loh­jen­neen ham­paan kor­jaa­mi­seen on tä­nä päi­vä­nä tar­jol­la pal­jon eri vaih­toeh­to­ja. Ta­val­li­sin paik­ka­ma­te­riaa­li on ham­paan­vä­ri­nen muo­vi. Muo­via käy­te­tään usein etu­ham­pai­den paik­kauk­sis­sa ja myös pie­nem­mis­sä ta­ka­ham­ma­sa­lueen täyt­teis­sä.

Yk­sit­täi­nen puut­tu­va ham­mas voi­daan jos­kus kor­va­ta naa­pu­ri­ham­pai­siin yh­dis­te­tyl­lä paik­ka-ai­nees­ta val­mis­te­tul­la la­si­kui­tu­lu­jit­tei­sel­la ke­vyt­sil­lal­la.

Suu­rem­mis­sa, eri­tyi­ses­ti pu­ren­ta­ra­si­tuk­sen alai­sis­sa ta­ka­ham­pai­den pai­kois­sa voi­daan käyt­tää pa­rem­min ku­lu­mis­ta kes­tä­viä, ke­raa­mi­sia ma­te­riaa­le­ja. Ny­kyai­kai­nen, kes­tä­vä ja toi­mi­va vaih­toeh­to suus­sa val­mis­tet­ta­vil­le pai­koil­le on suun ul­ko­puo­lel­la val­mis­tet­tu Ce­rec-täy­te.

Paik­ka voi­daan muo­toil­la pu­ren­nan kan­nal­ta toi­mi­vam­mak­si ja ta­val­lis­ta muo­via huo­mat­ta­vas­ti ko­vem­pa­na se ei loh­kea ja kes­tää ku­lu­mis­ta pa­rem­min.

Ce­re­cil­lä voi­daan to­teut­taa ma­ta­lak­si ku­lu­nei­den pu­ren­to­jen kun­nos­ta­mi­sia ja ko­ro­tuk­sia se­kä myös vär­jään­ty­nei­den, pal­jon pai­kat­tu­jen ham­pai­den es­teet­ti­siä hoi­to­ja.

Jos ham­pais­tol­le teh­dään laa­jem­pia, useam­pien ham­pai­den kor­jauk­sia sa­mal­la hoi­to­jak­sol­la, sääs­tyy ai­kaa ja myös ra­haa. Täl­löin myös yk­sit­täis­ten paik­ko­jen hin­ta on sel­väs­ti edul­li­sem­pi.

Maksuton Cerec-arvio

Ar­vio­käyn­nil­lä ham­mas­lää­kä­ri te­kee alus­ta­van tar­kas­tuk­sen ja ar­vion ke­raa­mis­ten täyt­tei­den so­pi­vuu­des­ta ja hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta. Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-sivun kaut­ta.

Jos ka­ries on eden­nyt ham­paan her­mo­ka­na­vaan as­ti tai elä­vä ham­mas jos­tain syys­tä tu­leh­tuu, voi­daan ham­paal­le teh­dä juu­ri­hoi­to.

Juu­ri­hoi­dos­sa ham­paan juu­ri­ka­na­vas­ta pois­te­taan her­mo­ku­dos, ka­na­va puh­dis­te­taan ja sii­hen lai­te­taan lää­ki­tys. Lää­ki­tys­jak­son jäl­keen ka­na­va täy­te­tään ja ham­mas pai­ka­taan nor­maa­lis­ti.

Hy­väs­tä ko­ti­hoi­dos­ta huo­li­mat­ta useim­mil­le ke­hit­tyy jon­kin ver­ran ham­mas­ki­veä - toi­sil­le on­gel­mak­si as­ti. Ham­mas­ki­vi on syl­jes­tä ja pla­kis­ta ham­paan pin­nal­le ko­vet­tu­nut­ta pei­tet­tä, jo­ta ei enää ko­ti­hoi­dol­la saa pois­tet­tua. Jos ham­mas­ki­vi jää ien­tas­kuun se ai­heut­taa ike­nien tu­leh­tu­mis­ta. Sel­vin merk­ki täs­tä voi ol­la ike­nien ve­ren­vuo­to ham­pai­ta har­jat­taes­sa.

Pit­käl­le eden­nee­nä ien­tu­leh­dus­bak­tee­rien toi­min­ta hei­ken­tää ham­paan kiin­nit­ty­mis­tä, sy­ven­tää ham­paan ja ike­nen vä­lis­sä ole­vaa ien­tas­kua ja voi lo­pul­ta joh­taa ham­paan ir­toa­mi­seen ko­ko­naan.

Ham­mas­ki­vi tu­lee pois­taa sään­nöl­li­ses­ti. Sy­ven­ty­nei­den ien­tas­ku­jen hoi­dos­sa voi jos­kus ien­leik­kauk­ses­ta tai ham­pai­den yh­teen­kis­ko­tuk­ses­ta ol­la apua.

Yh­den tai useam­man me­ne­te­tyn ham­paan kor­vaa­mi­seen on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia. Yk­sit­täi­sen put­tu­van ham­paan kor­vaa­mi­seen imp­lant­ti on yleen­sä pa­ras vaih­toeh­to.

Kiin­teäl­lä kruu­nul­la tai ham­mas­sil­lal­la saa­daan puut­tu­vien ham­pai­den ti­lal­le uu­sia tai voi­daan kun­nos­taa esi­mer­kik­si juu­ri­hoi­det­tu ham­mas kes­tä­mään pa­rem­min pu­ren­ta­voi­mia. Yk­sit­täi­nen kruu­nu tai sil­ta teh­dään yleen­sä ham­paan­vä­ri­ses­tä ke­raa­mi­ses­ta ma­te­riaa­lis­ta.

Useam­man puut­tu­van ham­paan kor­vaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös ir­ral­li­sel­la osap­ro­tee­sil­la. Sen run­ko voi ol­la me­tal­lia tai muo­via.

Pe­rus­ham­mas­hoi­don li­säk­si vas­taa­no­tol­lam­me teh­dään myös ki­rur­gi­sia hoi­to­ja: mm. puh­kea­mat­to­mien tai osit­tain puh­jen­nei­den vii­sau­den­ham­pai­den pois­to­ja, imp­lant­ti­hoi­to­ja, suun alueen tu­leh­dus­ten ki­rur­gi­sia hoi­to­ja ja suun li­ma­kal­vo­sai­rauk­sien hoi­to­ja.

Ti­taa­nis­ta val­mis­tet­tu imp­lant­ti eli kei­no­juu­ri on luon­nol­li­sin ta­pa kor­va­ta ko­ko­naan puut­tu­va oma ham­mas. Imp­lan­teil­la voi­daan kor­va­ta yk­sit­täi­nen ham­mas, muu­ta­ma puut­tu­va ham­mas tai ham­paat­to­man leuan ko­ko pu­ren­ta.

Imp­lant­ti­hoi­don aluk­si teh­dään yleis­tar­kas­tus ja ote­taan tar­vit­ta­vat rönt­gen­ku­vat hoi­don suun­nit­te­lua var­ten. Tar­vit­taes­sa suu­hy­gie­nis­ti te­kee ham­pai­den kiin­ni­tys­ku­dos­ten pe­rus­hoi­don ja puh­dis­tuk­sen. It­se imp­lan­tin ase­tus on pai­kal­lis­puu­du­tuk­ses­sa teh­tä­vä, yleen­sä var­sin ly­hyt ki­rur­gi­nen toi­men­pi­de.

Imp­lan­tin luu­tu­mi­sen jäl­keen – ta­val­li­ses­ti n. 2-5 kuu­kau­den ku­lut­tua – ham­pais­tos­ta ote­taan jäl­jen­nök­set ja imp­lan­tin pääl­le val­mis­te­taan tar­kas­ti so­pi­va kruu­nuo­sa.

Po­ti­laan oma­vas­tuuo­suus imp­lant­ti­hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta on en­sim­mäi­sel­tä imp­lan­til­ta al­kaen 1 850 - 2500 € ja seu­raa­vien, sa­mal­la käyn­ti­ker­ral­la ase­tet­ta­vien imp­lant­tien osal­ta al­kaen 1 450 - 2300 €. Hin­ta-ar­viot si­säl­tä­vät hoi­don suun­nit­te­lun, imp­lan­tin ase­tuk­sen se­kä pro­teet­ti­sen hoi­don.

Myös ir­top­ro­tee­sil­le voi saa­da li­sä­tu­kea imp­lan­teis­ta. Muu­ten usein han­ka­las­ti py­sy­vä ala­leuan ko­kop­ro­tee­si­kin saa­daan imp­lan­teil­la var­sin tu­ke­vak­si.

Maksuton implanttihoitoarvio

Voit va­ra­ta ajan mak­sut­to­maan ar­vioon kei­no­juu­ri­hoi­don so­pi­vuu­des­ta. Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­teys­tie­to­si säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen hoito@dentti.fi tai jä­tä yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-sivun kaut­ta.

Pal­jon pai­ka­tun ja pu­ren­ta­kor­keu­del­taan ma­dal­tu­neen tai ku­lu­neen pu­ren­nan hoi­to voi­daan to­teut­taa Ce­rec- me­ne­tel­mäl­lä no­peas­ti ja pe­rin­tei­siä me­ne­tel­miä koh­tuul­li­sem­min kus­tan­nuk­sin.

Jos pu­ren­nan ku­lu­mi­sen syy on ham­pai­den liial­li­ses­sa nars­kut­te­lus­sa on hoi­don tuek­si usein hyö­dyl­lis­tä val­mis­taa myös pu­ren­ta­kis­ko.

Ham­pai­den voi­ma­kas yh­teen­pu­re­mi­nen ja lii­kut­te­lu toi­siaan vas­ten eri­tyi­ses­ti yöai­kaan – bruk­saa­mi­nen - voi ai­heut­taa mo­nen­lai­sia oi­rei­ta ja on­gel­mia.

Nars­kut­te­lu ku­lut­taa ham­mas­kiil­let­tä ja saat­taa ai­heut­taa ham­pai­den ja paik­ko­jen loh­kei­lua. Leu­ka­ni­ve­let ja pu­re­ma­li­hak­set saat­ta­vat ki­pey­tyä. Myös har­tia­vai­vo­ja, union­gel­mia ja pään­sär­kyä voi esiin­tyä.

Pait­si nuk­kues­sa, nars­kut­te­lua voi esiin­tyä myös päi­väai­kaan eri­tyi­ses­ti st­res­saa­vis­sa ti­lan­teis­sa.

Nars­kut­te­lun ylei­sim­piä hoi­to­kei­no­ja ovat pu­ren­ta­kis­ko ja pu­ren­nan hio­mi­nen ta­sa­pai­noi­sem­mak­si.

Pu­ren­ta­kis­kol­la suo­ja­taan ham­pai­ta loh­kei­lul­ta ja se es­tää ham­pai­den ja paik­ko­jen yöai­kai­sen ku­lu­mi­sen. Kis­kol­la ren­tou­te­taan myös pu­re­ma­li­hak­sia ja eh­käis­tään li­säon­gel­mia.

Pu­ren­nan hio­mi­sel­la hoi­de­taan ham­pai­den vää­rän­lai­sen ku­lu­mi­sen ai­heut­ta­mia pu­ren­taon­gel­mia ja eh­käis­tään ham­pai­den loh­kei­lua.

Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to on hy­vä kei­no pal­ki­ta työn­te­ki­jöi­tä hei­dän pa­nok­ses­taan ja si­tout­taa hen­ki­lös­töä yri­tyk­seen.

Suun­nit­te­lem­me yri­tyk­sel­len­ne so­pi­van pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den tar­peen­ne ja toi­veen­ne huo­mioi­den. Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to voi kat­taa kai­ken tar­vit­ta­van hoi­don tai se voi ol­la pie­nem­pi pa­nos­tus esim. vuo­si­tar­kas­tuk­sen muo­dos­sa. Yri­tys voi myös osal­lis­tua työn­te­ki­jän hoi­to­ku­lui­hin tie­tyl­lä, en­nak­koon so­vi­tul­la sum­mal­la.

Työ­ter­veys­ham­mas­hoi­to on yri­tyk­sel­le ve­ro­vä­hen­nys­kel­pois­ta. Ham­pai­den ja suun ter­vey­dellä on tär­keä osa hyvän työ­kyvyn yllä­pidossa.

Voit va­ra­ta ajan ham­pai­den ja suun tar­kas­tuk­seen ja sa­mal­la käyn­nil­lä teh­tä­vään pie­neen ly­hyeen pe­rus­puh­dis­tuk­seen ja eh­käi­se­vään hoi­toon. Käyn­nil­lä voi­daan myös tar­vit­taes­sa ot­taa ham­pai­den si­vua­lueil­ta rönt­gen­ku­vat.

Ke­la kor­vaa tar­kas­tuk­sen jo­ka toi­nen vuo­si. Hoi­to­pa­ke­tin hin­ta on 74 €, mi­kä­li olet oi­keu­tet­tu Ke­la-kor­vauk­seen et­kä ole saa­nut Ke­la-kor­vaus­ta ham­mas­tar­kas­tuk­ses­ta kah­den vii­mei­sen ka­len­te­ri­vuo­den ai­ka­na. Jos olet jo saa­nut kor­vauk­sen tar­kas­tuk­ses­ta, on hin­ta 89,50 €. Nor­maa­li hin­ta il­man Ke­la-kor­vaus­ta on 149 €. Sa­mal­la käyn­nil­lä tar­vit­ta­es­sa otet­ta­vis­ta si­vua­lueen rtg-ku­vis­ta saat li­säk­si 50 % alen­nuk­sen.

Jä­tä ajan­va­raus­ta var­ten yh­tey­de­not­to­pyyn­tö yhteystiedot-si­vun kaut­ta.

Henkilökunta

Dentissä Sinua hoitavat hammas­lääkärit Anne Hako­mäki, Juha Hoskari, Gitte Parmanen ja Carita Åhlgren-Översti, suuhygienistit Leena Laurén ja Päivi Pribilla sekä hammashoitajat Minna Jäntti ja Satu Paanasalo.

Hinnasto

Tässä ovat yleishammaslääkäriemme hinnat tavallisimmille hoitotoimenpiteille. Alla olevasta linkistä voit ladata hinnaston myös PDF-muodossa. Emme peri erillisiä toimisto-, käynti- tai palvelumaksuja. Maksutapana vastaanotollamme käyvät pankki- ja luottokortit sekä käteinen. Lataa hinnasto PDF-muodossa TÄSTÄ.

Toimen­pide Hinta Kela-korvaus Oma­vastuu­osuus

Ajanvaraus

Net­tia­jan­va­rauk­sen voit teh­dä it­se hel­pos­ti TÄSTÄ LINKISTÄ. Voit myös jät­tää meil­le yh­tey­de­not­to­pyyn­nön yh­teys­tie­dot-si­vul­la ole­val­la lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seem­me hoi­to@dent­ti.fi. Voit tulostaa ESITIETOLOMAKKEEN tästä.

Pu­he­lin­nu­me­rom­me on 045 353 3498. Jos em­me eh­di vas­taa­maan, niin soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin ja pu­he­lin­vas­taa­jam­me päi­vys­tää myös sil­loin, kun em­me ole pai­kal­la. Kun va­raat ai­kaa suu­hy­gie­nis­til­le, niin huo­mioit­han, et­tä Ke­la-kor­vauk­sen saa­dak­se­si si­nul­la tu­lee ol­la voi­mas­sa ole­va (al­le 2v. van­ha) ham­mas­lää­kä­rin lä­he­te suu­hy­gie­nis­tin hoi­toon. Lä­het­teen saat vuo­si­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä ham­mas­lää­kä­ril­tä­si. Jos si­nul­la on jo­tain ky­syt­tä­vää ajan­va­rauk­seen tai lä­het­tee­seen liit­tyen, voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si yh­teys­tie­dot-si­vul­la ole­val­la lo­mak­keel­la. Ajan pe­ru­mi­nen tu­lee teh­dä vii­meis­tään hoi­toa edel­tä­vä­nä ar­ki­päi­vä­nä ja 24 tun­tia en­nen va­rat­tua ai­kaa. Pe­ruu­tuk­sen voit teh­dä säh­kö­pos­tit­se hoi­to@dent­ti.fi, soit­ta­mal­la tai lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin nu­me­roon 045 353 3498. Pe­ruut­ta­mat­to­mis­ta tai myö­häs­sä pe­ru­tuis­ta ajois­ta las­ku­tam­me ku­lui­na 39 eur / va­rat­tu 30 minuutin hoi­toai­ka.

© OpenStreetMap contributors